Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

      Co to jest?
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, z siedzibą w Przeworsku, ul. Ignacego Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 77 81, email:  kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów, tel. 17 7470224, email: iod@podkarpacie.straz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia spraw związanych ze skargami
  i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej – na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d, e RODO w
  związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w
  celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
  miejscowym zagrożeniem. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób
  poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania
  jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach
  zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży
  Pożarnej w Przeworsku i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja
  obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego. Monitoring prowadzony jest w celu
  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane
  zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W
  związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.
 6. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego
  uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich
  przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na
  podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla
  jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia
  zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych
  (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000, e-mail:
  kancelaria@uodo.gov.pl).
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym
  mowa wyżej. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia
  sprawy.
 4. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało
  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.
  1 i 4 RODO.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1054
Wprowadzony przez: Janusz Flak
Data opublikowania: 2019-10-23 08:35:11
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-10-23 08:37:11 Janusz Flak
Publikacja artykułu
2019-10-23 08:36:16 Janusz Flak